Προσωπικά Δεδομένα - Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα - Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου – Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το paintedclothes.com κατανοεί την σημασία και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών των υπηρεσιών του.

Για αυτό τον λόγο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Καλείστε να επισκεφθείτε το Πεδίο Πολιτική Απορρήτου – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική μας.

Η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του paintedclothes.com υποδηλώνει την εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών λήψη γνώσης και ενημέρωσης της Πολιτικής αυτής.

Αποδοχή - Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Η χρήση των υπηρεσιών του paintedclothes.com προϋποθέτει ότι οι επισκέπτες/χρήστες διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του paintedclothes.com και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Καστοριάς.

Όλες οι συναλλαγές οι οποίοι διενεργούνται με την ιστοσελίδα paintedclothes.com διέπονται από την ελληνική και ευρωπαική-κοινοτική νομοθεσία σχετικά με θέματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η προστασία καταναλωτών και οι συμβάσεις από απόσταση

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Το paintedclothes.com ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες του ότι υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών βάσει του κανονισμού 524/2013/ΕΕ στον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr

top