Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Γενικά

Το paintedclothes.com, δημιουργήθηκε από την ατομική εταιρεία Παγούνης Χρήστος του Γεωργίου με διακριτικό τίτλο «PAINTEDCLOTHES» με έδρα την Καστοριά, οδό Γράμμου αρ. 16, Τ.Κ. 52100, με Α.Φ.Μ. 141430486, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, με e-mail επικοινωνίας info@paintedcothes.com.και τηλ επικοινωνίας 2467082474, και μέσω της ιστοσελίδας αυτής έχει ως σκοπό την προώθηση και διάθεση των προϊόντων της στο Διαδίκτυο. Η ως άνω εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση ενδυμάτων και αξεσουάρ. Το paintedclothes.com αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών paintedclothes.com παραχωρεί τη συγκατάθεσή του και συναινεί στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο paintedclothes.com. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη/χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του paintedclothes.com. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του paintedclothes.com. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) paintedclothes.com αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως όλους τους όρους χρήσης της παρούσας και η εξακολούθηση της χρήσης του paintedclothes.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Όλοι οι παρακάτω όροι είναι δεσμευτικοί για τους χρήστες του ιστοτόπου. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του paintedclothes.com.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του paintedclothes.com, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά αλλά όχι και περιοριστικά) εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του paintedclothes.com και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το paintedclothes.com, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (στα πλαίσια του δικαιώματος ενημέρωσης και εξασφάλισης του καταναλωτή) .

Το paintedclothes.com παρέχοντας το δικαίωμα πρόσβασης, περιήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της δεν μεταβιβάζει την κυριότητα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο/ηλεκτρονικό κατάστημα paintedclothes.com προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του paintedclothes.com  αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο paintedclothes.com από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 

Πληροφορίες προϊόντων & διαθεσιμότητα

Το paintedclothes.com προσπαθεί οι πληροφορίες και περιγραφές των προϊόντων του ηλεκτρονικού της καταστήματος να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις και έγκυρες, παρόλα αυτά, το paintedclothes.com δεν ευθύνεται σε περίπτωση που κάποια πληροφορία ή περιγραφή σχετική με τα προϊόντα που πωλούνται είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένη ή με λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

Δεδομένου του χαρακτήρα των προϊόντων, δηλαδή χειροποίητα προϊόντα ζωγραφισμένα από φυσικό πρόσωπο σε ενδύματα ή αξεσουάρ, τα οποία διατίθενται μέσω του paintedclothes.com ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι δυνατό να υφίσταται μικρή απόκλιση 1. στον τόνο του χρώματος/απόχρωσης σε σχέση με την απεικόνιση στο Η/Υ καθώς η εικόνα που παρουσιάζεται στο paintedclothes.com μπορεί να διαφέρει από οθόνη σε οθόνη λόγω διαφορετικών ρυθμίσεων και ανάλυσης και 2. στην απεικόνιση του σχεδίου δεδομένου ότι η απεικόνιση επί του ενδύματος ή του αξεσουάρ είναι πλήρως χειροποίητη. Εφόσον υφίσταται κάποια από τις ανωτέρω αποκλίσεις το προϊόν δεν θεωρείται ελαττωματικό και δεν χωρεί επιστροφή/αλλαγή.

Το paintedclothes.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Όλες οι τιμές που αναφέρονται συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. και ο αριθμός αναγνώρισης που προβλέπεται από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας κύκλου εργασιών.

 

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ηλεκτρονικό κατάστημα paintedclothes.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Τα περιεχόμενα του paintedclothes.com παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση. 
Το paintedclothes.com δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν λάθη θα αποκαθίστανται. 
Επίσης το paintedclothes.com δεν εγγυάται ότι το ίδιο τίθεται στη διάθεσή σας χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το paintedclothes.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα του ιστοτόπου, του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

 

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες του paintedclothes.com, αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

Απαγορεύεται εν γένει η χρήση του παρόντος ιστοτόπου για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών και/ή για την επιδίωξη και πραγμάτωση μη νόμιμων ή παράτυπων σκοπών.

Στην περίπτωση αποστολής/παραγγελίας εκ μέρους του χρήστη σχεδίου/εικόνας/απεικόνισης/φωτογραφίας ή οποιασδήποτε εν γένει αποτύπωσης με μηχανικά/ηλεκτρονικά/φυσικά μέσα, την οποία επιθυμεί ο χρήστης/καταναλωτής να αποτυπωθεί σε ένδυμα ή αξεσουάρ, ο χρήστης παρέχοντας στο paintedclothes.com  οτιδήποτε από τα ανωτέρω, δεσμεύεται ρητά για τη μη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών των ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την παραβίαση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων την φέρει ο χρήστης/καταναλωτής και όχι το paintedclothes.com.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα ιστότοπο και/ή εν γένει στο διαδίκτυο, από παράνομη, παράτυπη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Ορων Χρήσης, χρήση του παρόντος ιστοτόπου και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο. Η ατομική επιχείρηση Παγούνης Χρήστος στην οποία ανήκει το paintedclothes.com επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της.

 

«Σύνδεσμοι» (links) προς άλλα sites

To paintedclothes.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το paintedclothes.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο άλλωστε η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή τoυ paintedclothes.com, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες διαφημιστικών εταιρειών τρίτου μέρους για να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας, το paintedclothes.com δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών των ιστοσελίδων και σελίδων και τη σχετική ευθύνη την φέρουν οι εταιρείες αυτές, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις εταιρείες αυτές.

 

Τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύμβασης πώλησης

Ο χρήστης του paintedclothes.com διαλέγει το προϊόν ή προϊόντα της αρεσκείας του και το τοποθετεί στο καλάθι του. Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας πραγματοποιεί την αγορά ως «guest-επισκέπτης». Έπειτα στο επόμενο βήμα (Στοιχεία Πελάτη-Χρέωσης) θα κληθεί να δηλώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και μετά την ολοκλήρωση αυτού του βήματος στο αμέσως επόμενο βήμα (Μέθοδος Αποστολής) θα κληθεί να δηλώσει την διεύθυνση παραλαβής, σε αυτό το βήμα θα εμφανιστούν τα εξής μηνύματα, «Επιθυμώ να παραλάβω την παραγγελία μου στην διεύθυνση που δήλωσα προηγουμένως» ή «Επιθυμώ να παραλάβω την παραγγελία μου σε διαφορετική διεύθυνση», σε περίπτωση επιλογής αποστολής της παραγγελίας σε διαφορετική διεύθυνση ο επισκέπτης καλείται να επιλέξει την διεύθυνση αποστολής που επιθυμεί, με courier ή αντικαταβολή. Στο επόμενο βήμα (Μέθοδος Πληρωμής) ο επισκέπτης θα κληθεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας του (για λεπτομέρειες βλ. πεδίο Τρόποι Πληρωμής κάτωθι). Έπειτα στο επόμενο βήμα (Έλεγχος Παραγγελίας) ο πελάτης θα κληθεί να βεβαιωθεί/επιβεβαιώσει ότι όλα τα στοιχεία που δήλωσε είναι ορθά. Μετά από αυτό τον έλεγχο ολοκληρώνεται η διαδικασία της υποβολής της παραγγελίας του και τέλος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιτυχή αγορά. Μετά την αποστολή της παραγγελίας από τον χρήστη, η επιχείρηση μας αποστέλλει στο e-mail του χρήστη το αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας, από την στιγμή παραλαβής του ανωτέρω αποδεικτικού και μετά η σύμβαση έχει καταρτιστεί και επέρχεται η δεσμευτικότητα της.

Η απλή περιήγηση ή αναζήτηση προϊόντων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά σύναψη της σύμβασης πώλησης, ούτε συνδέεται με την διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης.

Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης πώλησης-αγοράς και η αποστολή της παραγγελίας δύναται να διενεργηθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

 

Αγορά Προϊόντων

Το paintedclothes.com  κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση καθυστέρησης του ενημερωτικού e-mail παρακαλούμε ελέγξτε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία (SPAM ή JUNK).

Πολιτική Επιστροφών-Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δυνάμει του άρθρου 3ιβ περίπτωση γ. του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει κάθε φορά, δεν προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης καθώς τα προϊόντα τα οποία παρέχονται από το paintedclothes.com είναι σαφώς εξατομικευμένα και/ή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή.

Τα προϊόντα του paintedclothes.com αποτελούν χειροποίητα προϊόντα ζωγραφισμένα από φυσικό πρόσωπο σε ένδυμα ή αξεσουάρ συνεπώς δεν χωρεί δικαίωμα υπαναχώρησης και γίνονται δεκτές αλλαγές μόνο λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος η οποία οφείλεται σε εμάς.

Η αλλαγή λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος που οφείλεται σε εμάς χωρεί εντός προθεσμίας 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς. Σε  κάθε περίπτωση αλλαγής λόγω ελαττωματικότητας θα πρέπει 1. Το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλυθεί, παραποιηθεί, αλλοιωθεί, 2. Το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Για τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς επιστροφή-αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν  και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Στην περίπτωση αλλαγής λόγω ελαττωματικότητας, μας αποστέλλετε το ελαττωματικό προϊόν με δική μας χρέωση και δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε αντικατάσταση του.

Πριν από κάθε επιστροφή πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με paintedclothes.com. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1. Να επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με τη paintedclothes.com  2. σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος εντός 14 ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα εντός 14 ημερών.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε προηγουμένως μαζί μας στο τηλ. 2467082474 ή μέσω email info@paintedcothes.com

Δεν είναι δυνατό να γίνει αλλαγή:

1. Λόγω εσφαλμένης διάστασης που οφείλεται σε εσφαλμένη επιλογή του πελάτη, για αυτό τον λόγο συμβουλευτείτε το μεγεθολόγιο πριν την καταχώρηση της παραγγελίας

2. Λόγω αλλαγής γνώμης επί των χρωμάτων/αποχρώσεων

3. Λόγω επιθυμίας συμπλήρωσης ή με οποιοδήποτε τρόπο αλλαγής του σχεδίου απεικόνισης

4. Λόγω μικρής απόκλισης στον τόνο του χρώματος/απόχρωσης καθώς η εικόνα/αποτύπωση που παρουσιάζεται στο paintedclothes.com μπορεί να διαφέρει από οθόνη σε οθόνη λόγω διαφορετικών ρυθμίσεων και ανάλυσης 

5. Λόγω μικρής απόκλισης στην απεικόνιση του σχεδίου δεδομένου ότι η απεικόνιση επί του ενδύματος ή του αξεσουάρ είναι πλήρως χειροποίητη.

 

Ελαττωματικό Προϊόν 

Εάν τα προϊόντα αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, κατόπιν επικοινωνίας με τον πελάτη, τα προϊόντα είτε θα επισκευαστούν, είτε θα αντικατασταθούν, είτε θα μειωθεί τιμή τους ή θα επιστρέφουν τα χρήματά στον πελάτη εντός 14 ημερών.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο στην κάτωθι περίπτωση: Να μας αποστείλετε e-mail μέχρι το τέλος της ημέρας της παραγγελίας, με τα στοιχεία σας και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της.

 

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

Το paintedclothes.com  δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard,. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η παραγγελία σας θα διαβιβασθεί στην τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.  και η συναλλαγή – χρήση της πιστωτικής κάρτας θα γίνει στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.. Εκεί θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας και το τριψήφιο αριθμό για την εξουσιοδοτημένη υπογραφή. Το paintedclothes.com δεν κρατάει αριθμούς πιστωτικών καρτών.  Η οποιαδήποτε συναλλαγή με πιστωτική κάρτα γίνεται με την Eurobank Ergasias Α.Ε. και όχι με το paintedclothes.com.  Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και τη ταυτότητα του.

 

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή):

Πληρώστε με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας από την COURIER. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή έχει επιπλέον κόστος 1,60 €.

 

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας στον ακόλουθο λογαριασμό της Τράπεζας που συνεργαζόμαστε:

Eurobank Ergasias Α.Ε.

Αρ. Λογαριασμού:  0026.0197.83.0200919716

IBAN: GR0402601970000830200919716

Δικαιούχος:  Παγούνης Χρήστος του Γεωργίου, ατομική επιχείρηση

 

Με δόσεις μέσω πιστωτικής/χρεωστικής

Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας με χρήση πιστωτικής και/ή χρεωστικής μέχρι 6 άτοκες δόσεις.

 

Με την λήψη του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού της παραγγελίας από την συνεργαζόμενη Τράπεζα, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

 

Παραγγελία-Παράδοση Προϊόντων-Έξοδα Αποστολής

 

Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Παρακαλείστε να αναγνώσετε το πεδίο «Τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύμβασης πώλησης».

Παράδοση προϊόντων:

Η παράδοση των προϊόντων θα  γίνει με Courier.

Ο χρόνος παράδοσης εντός Ελλάδας κυμαίνεται από 1-3 εργάσιμες ημέρες ενώ για τις δυσπρόσιτες περιοχές εντός Ελλάδας όπως π.χ. απομακρυσμένα χωριά και απομακρυσμένοι νησιωτικοί προορισμοί άγονων γραμμών κυμαίνεται από 1-4 εργάσιμες ημέρες.

Έξοδα Αποστολής

Για παραγγελίες από το ποσό των 50,00€ και πάνω, τα μεταφορικά είναι δωρεάν.

 

Για αποστολή με courier ισχύει ο εκάστοτε τιμοκατάλογος της εταιρείας courier ο οποίος ευρίσκεται στο e-shop της εταιρείας paintedclothes.com και καλείστε να λάβετε γνώση πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό που αναλογεί στα έξοδα αποστολής θα εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση καταχώρησης της παραγγελίας με σκοπό να λάβετε εκ των προτέρων γνώση.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Το προϊόν, δεδομένου ότι αποτελεί χειροποίητο προϊόν ζωγραφισμένο από φυσικό πρόσωπο αναλόγως του φόρτου εργασίας ή της περιπλοκότητας της επιλεγμένης απεικόνισης, δύναται να καθυστερήσει να παραδοθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία εντός του εκτιμώμενου από εμάς χρόνου παράδοσης ή να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική.

Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 

Ενημερωτικά Δελτία e-mail (newsletters)

Το paintedclothes.com ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά e-mail. Το paintedclothes.com δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση

Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του paintedclothes.com , μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site.

Η ενημέρωση από το paintedclothes.com, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο paintedclothes.com, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (e-mail) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης του paintedclothes.com λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τoυ paintedclothes.com και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. To paintedclothes.com διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 

Μεταβολές
Το paintedclothes.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, παρά μόνο με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών για αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

 

Εγγυήσεις Προϊόντων.

Το paintedclothes.com δεν παρέχει καμία επιπλέον εγγύηση για τα προϊόντα τα οποία παρέχει, δεδομένου του είδους των προϊόντων (χειροποίητη ζωγραφιά/απεικόνιση σε ένδυμα ή αξεσουάρ) και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Για οποιοδήποτε ελάττωμα ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. περί πωλήσεως.

 

Πολιτική Απορρήτου – Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το paintedclothes.com κατανοεί την σημασία και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών των υπηρεσιών του.

Για αυτό τον λόγο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Καλείστε να επισκεφθείτε το Πεδίο Πολιτική Απορρήτου – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική μας.

Η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του paintedclothes.com υποδηλώνει την εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών λήψη γνώσης και ενημέρωσης της Πολιτικής αυτής.

 

Αποδοχή - Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Η χρήση των υπηρεσιών του paintedclothes.com προϋποθέτει ότι οι επισκέπτες/χρήστες διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του paintedclothes.com και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Καστοριάς.

Όλες οι συναλλαγές οι οποίοι διενεργούνται με την ιστοσελίδα paintedclothes.com διέπονται από την ελληνική και ευρωπαική-κοινοτική νομοθεσία σχετικά με θέματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η προστασία καταναλωτών και οι συμβάσεις από απόσταση.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Το paintedclothes.com ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες του ότι υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών βάσει του κανονισμού 524/2013/ΕΕ στον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr

top